W przypadku nabycia prawa własności do danej nieruchomości lub prawa do jej wieczystego użytkowania konieczne jest złożenie wniosku o ujawnienie praw własności, jednoznacznie określającego właścicieli nieruchomości  lub jej wieczystych użytkowników.

Ujawnienie siebie w roli właściciela wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w wydziale wieczysto- księgowym sądu rejonowego właściwego pod względem miejsca położenia nieruchomości. Wniosek składa się przy pomocy formularza KW_Wpis, ponieważ ujawienie prawa własności równoznaczne jest z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Jeżeli wnioskodawca jest jedynym właścicielem nieruchomości lub gdy prawa do niej zostały nabyte przez małżeństwo, opłata za tę usługę wynosi 200 złotych. Natomiast jeśli uzyskaliśmy prawo do nieruchomości drogą spadkową lub poprzez sądowe zniesienie współwłasności zapłacimy 150 złotych, a gdy jesteśmy jedynie współwłaścicielami nieruchomości, koszt złożenia wniosku obliczany jest na podstawie wysokości  naszego udziału, przy czym nie może być niższy niż 100 złotych. 150 złotych zapłacimy także w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego o powierzchni nie przekraczającej 5 ha.

Do wniosku o ujawnienie prawa własności złożonego poprzez uzupełnienie formularza KW_Wpis należy dodać oryginał dokumentu potwierdzającego nabycie praw własności. Najczęściej są to akty notarialne albo orzeczenia sądowe- np. prawomocne zniesienie współwłasności, czy stwierdzenie nabycia spadku.

Ujawnienie własności w KW jest obowiązkiem właściciela nieruchomości sformułowanym w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, w myśl której właściciel nieruchomości (gruntowej, budynkowej, lokalowej) musi ujawnić swoje prawa w rejestrze ksiąg wieczystych.  Jeżeli dana nieruchomość nie ma założonej KW konieczne jest użycie formularza KW_Zal.

Obowiązek ujawnienia stanu prawnego nie osób, które nabyły nieruchomość na podstawie aktu notarialnego. W takich przypadkach jedynie notariusz jest zobowiązany do dokonania stosownego wpisu w KW. Natomiast obowiązek ujawnienia prawa własności dotyczy osób, które uzyskały prawo własności poprzez dziedziczenie, uwłaszczenie, czy zasiedzenie. Wzór wniosku o ujawnienie swoich praw w KW (KW_Wpis) dostępny jest w formie elektronicznego pliku na stronie ministerialnej oraz w siedzibach sądów rejonowych prowadzących rejestr KW.